Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg az Absolvo Consulting Kft. (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.); cégjegyzékszám: Cg.01-09-918887; a továbbiakban: „Szervező”) által 2019. március 26-án szervezett „VCs in CEE 2019 – The scaleup session” rendezvényre (a továbbiakban: „Rendezvény”) jegyvásárlók, résztvevők Rendezvényen való részvételének általános feltételeit.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényen való részvételre.

A jelen hatályos ÁSZF, továbbá a jelen ÁSZF részét nem képező árjegyzék – amely a Szervező által értékesített jegyek leírását és árát tartalmazza –, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat a https://vcsincee-190326.ticketninja.io/ oldalon elérhető. Szervező az ÁSZF módosításáról külön értesítést nem küld.

1. Az ÁSZF hatálya, a jogviszony létrejötte

A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szervezőre és a Rendezvényen bármilyen jogcímen résztvevőkre.

A jelen ÁSZF határozott időre szól, a Rendezvény lebonyolításának napját követő napig, 2019. március 27-ig hatályos.  A Szervező jogosult a jelen általános szerződési feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani.

A Szervező és a Rendezvény résztvevői között létrejött szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül.

A Rendezvényen résztvevők a jegyük megvásárlásával vagy a Rendezvényen más jogcímen való részvétellel elfogadják a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A Szervező a jegyvásárló részére értékesíti a Rendezvényen való részvételre jogosító jegyet, a szerződés a jegy ellenértékének megfizetésével és a jegy elektronikus úton, QR kód formájában történő megküldéssel teljesedésbe megy.

2. Jegyvásárlás

Jegy kizárólag a https://vcsincee-190326.ticketninja.io/ honlapon található regisztráció és jegyvásárlás útján vásárolható meg.

Jegyvásárló kijelenti, hogy a regisztráció és a jegyvásárlás során megadott adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Szervező a jegyvásárló által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét a Szervező kizárja.  A Szervező a Jegyvásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Szervező jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén a Jegyvásárló valódiságát ellenőrizni.

Jegyvásárló a jegy vételárát a Szervező által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló online fizetési szolgáltató közreműködésével, bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. Az online fizetési szolgáltató által üzemeltetett online fizetési felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Szervező kizárja.

Jegyvásárló részére a Szervező a Jegyet a vételár teljes kiegyenlítését követően, e-mailben, QR kód formájában kézbesíti. Banki átutalással történő fizetés esetén (amennyiben elérhető ilyen fizetési mód) a vételár teljesítésének napja az a nap, amelyen a Szervező vagy online fizetési szolgáltatójának bankszámláján a pénzforgalmi szolgáltató a teljes vételárat jóváírja.

A Szervező hibásan, hiányosan megadott e-mail cím esetén a Jegyvásárlót a Jegy helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében a Jegyvásárlót egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. Jegyvásárló felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók, spam- és tűzfal beállítások) történő sikertelenségéből származik.

Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy minden egyes megrendelt jegy névre szólóan, egyedi azonosító számmal ellátva kerül kiállításra, a Jegy megőrzése Jegyvásárló kötelezettsége. Jegyvásárló vagy egyéb résztvevő a jegyét a Rendezvényein való részvétele végéig köteles megőrizni.

A jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Jegyvásárlót és az egyéb résztvevőt terheli.

Jegyvásárló a Rendezvényen való megjelenés során a Jegyvásárlás tényét az arra alkalmas mobilkészülék felmutatásával is igazolhatja.

A Jegyvásárlás a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A jegy vételárának megfizetését követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg.

Jegyvásárlást követő lemondás, vételár visszatérítése:

Szervező a Rendezvényt megelőző 7. napig (2019. március 19-i határnapig) a Jegyvásárló írásban, a https://vcsincee-190326.ticketninja.io/ oldal kapcsolati formján keresztül tett határozott lemondási közlése esetén online szolgáltatóján keresztül visszatéríti arra a bankszámlára, amelyről a Jegy megvásárlása történt. Egyéb közlési módokon tett nyilatkozatokat Szervező nem köteles figyelembe venni. A harmadik személy részére történő visszatérítést, egyéb számlára visszatérítést, készpénzben vagy egyéb módon történő visszatérítést a Szervező kizárja.

A Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy a 2019. március 19-i határnapot követően a Szervező a vételárat nem téríti vissza.

Ha a Rendezvény a Szervező érdekkörében felmerült okból marad el, úgy Szervező a Jegyek vételárát visszatéríti.

Ha a Rendezvény a Szervező működési körén kívül eső valamely okból hiúsul meg, a Szervező a Jegyvásárlóval vagy látogatóval szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, a jegy árának megtérítésére nem köteles.

3. Részvétel a Rendezvényen

A Rendezvényre kizárólag az arra kijelölt helyen és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni. Belépéskor a résztvevő aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

A Rendezvényen résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor a társadalmi szokások és etikai szabályok szerint elvárható kulturált magatartást tanúsítják, a részvétel szabályait magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A Rendezvényen résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

A Rendezvényen a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása.

A Rendezvényen a programok tartalmát, hosszát, mennyiségét és az előadók körét a Szervező alakítja ki, ezek változtatásának jogát maradéktalanul fenntartja. A Szervező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program más programmal történő pótlására. A Szervező fenntartja a jogot a meghirdetett programok időpontjának, témájának és tematikájának módosítására. Szervező vállalja, hogy a https://vcsincee-190326.ticketninja.io/ oldalon a Rendezvény programját folyamatosan frissíti, az esetleges programbeli változásokról külön tájékoztató nem tesz közzé és e-mailben nem küld értesítőt a résztvevők részére. A módosításból eredő esetleges többletköltségekért, károkért a Szervező nem felelős.

A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a fogyasztónak minősülő résztvevőt jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

A Rendezvényen résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szervező, mind egyéb résztvevők, harmadik személyek tekintetében.

A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, a Rendezvényen résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely részvevőjének vagy harmadik személynek.

A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Szervezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Szervező felelősségi körébe, mivel a Szervező kizárólag a Rendezvény helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

Szervező a Rendezvényen résztvevők által bármilyen kép- és hangfelvétel készítéséhez, felhasználásához, publikálásához nem járul hozzá. A jogosulatlan kép- és hangfelvétel készítéséből, felhasználásából, publikálásból eredő bárminemű károkozásért a cselekményt elkövető résztvevő teljes körűen felel. A Szervező kizárja felelősségét a résztvevők közízlésbe, közerkölcsbe ütköző, mások személyiségi jogait sértő megjegyzéseiért.

4. Egyéb rendelkezések

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatalok járnak el. Az illetékes járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu/. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

A résztvevő, jegyvásárló a Szervezővel szemben felmerülő fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Hatályba lépés dátuma: 2019. február 15.